Logo
Loading...

Regulamin

 

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. Przedmiot

 

Regulamin sprzedaży biletów w Sinfonii Varsovii określa zasady sprzedaży biletów za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.sinfoniavarsovia.org i stacjonarnie.

 

§ 2. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. SV – Sinfonia Varsovia, osoba prawna, samorządowa instytucja kultury, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod nr RIA/2/08, NIP 5252414353, REGON: 141246217, z siedzibą pod adresem: 03-849 Warszawa, ul. Grochowska 272, zwana dalej również „Organizatorem” lub „Sprzedawcą”.
 2. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady sprzedaży i korzystania z Biletów na Wydarzenia organizowane przez SV.
 3. Sklep – prowadzony przez SV sklep pod adresem bilety.sinfoniavarsovia.org oraz stacjonarnie.
 4. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z systemu sprzedaży stacjonarnej oraz online.
 5. Wydarzenie – wszelkie wydarzenia artystyczne, np. koncerty, zajęcia edukacyjne, warsztaty, wystawy i inne, organizowane przez SV, objęte systemem rezerwacji i sprzedaży Biletów.
 6. Bilet – bilet na Wydarzenie, zakupiony stacjonarnie i wydany w kasie bądź zarezerwowany i opłacony przelewem online, dostarczony Kupującemu drogą elektroniczną w postaci pliku PDF.
 7. Bilet online – bilet na Wydarzenie zakupiony online dostarczony Kupującemu drogą elektroniczną w postaci pliku PDF, posiadający unikatowy kod weryfikacyjny.
 8. Użytkownik – każdy posiadacz Biletu na Wydarzenie.
 9. Widz – osoba uczestnicząca w Wydarzeniu.
 10. Zamówienie – dokument, w którym Sprzedawca i Kupujący ustalają przedmiot umowy i jego cenę, w przypadku, gdy Bilet został zakupiony, ale nie może zostać natychmiast odebrany. Może mieć on formę e-maila bądź spisanego potwierdzonego Zamówienia złożonego telefonicznie.
 11. Ulga – obniżka procentowa lub o stałej wartości, naliczana od wartości Biletu Użytkownika do tego uprawnionego, nazywana także „zniżką”.

 

ROZDZIAŁ II ZASADY REZERWACJI BILETÓW NA WYDARZENIA

 

§ 3. Rezerwacja Biletów indywidualnych na Wydarzenia

 

 1. Rezerwacji indywidualnej można dokonywać wyłącznie mailowo, pisząc na adres: bilety@sinfoniavarsovia.org.
 2. Rezerwacja indywidualna wymaga podania:
  • imienia i nazwiska osoby rezerwującej,
  • numeru telefonu kontaktowego,
  • adresu poczty elektronicznej.
 3. Rezerwacji można dokonać najpóźniej na 14 dni przed datą Wydarzenia. Rezerwacja wymaga potwierdzenia, tj. otrzymania wiadomości zwrotnej z danymi rezerwacji.
 4. Termin wykupienia Biletów zarezerwowanych mailowo wynosi maksymalnie 7 dni od daty potwierdzenia rezerwacji. Niewykupienie Biletów we wskazanym terminie powoduje anulowanie rezerwacji, co skutkuje powrotem Biletów do ponownej sprzedaży.
 5. Płatności za zarezerwowane Bilety można dokonać gotówką lub kartą płatniczą w kasie stacjonarnej lub przelewem bankowym na podstawie wygenerowanego linku do płatności poprzez system PayU. W przypadku płatności przelewem w tytule przelewu należy podać dokładną treść podaną przez operatora płatności.
 6. Za datę wpłaty należności dokonywanej przelewem uważa się dzień wpływu należności na rachunek wskazany w Zamówieniu na podstawie wygenerowanego linku do płatności.
 7. SV zastrzega sobie prawo do niewprowadzenia możliwości rezerwacji na dane Wydarzenie lub do zmiany terminu wykupu Biletów na wybrane Wydarzenia. W takim przypadku SV poinformuje o tym fakcie Kupującego w momencie dokonywania przez niego rezerwacji.
 8. SV zastrzega sobie, że liczba Biletów na dane Wydarzenie podlegająca rezerwacji może być ograniczona.
 9. SV nie prowadzi wysyłki ani dostawy Biletów rezerwowanych z zastrzeżeniem dostarczenia drogą mailową Kupującemu Biletów w formacie PDF, jeżeli taki sposób został określony przy składaniu Zamówienia.

 

§ 4. Rezerwacja Biletów grupowych na Wydarzenia

 

 1. Rezerwacji grupowej Biletów na Wydarzenia można dokonać wyłącznie mailowo, pisząc na adres: bilety@sinfoniavarsovia.org.
 2. Rezerwacja grupowa na Wydarzenia jest dokonywana na co najmniej 15 biletów przez jedną osobę fizyczną, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobę prawną na jedno Wydarzenie w tym samym terminie.
 3. Rezerwacja grupowa wymaga podania:
  • imienia i nazwiska osoby rezerwującej,
  • numeru telefonu kontaktowego,
  • adresu poczty elektronicznej.
 4. Rezerwacji grupowej można dokonać najpóźniej na 14 dni przed datą Wydarzenia. Rezerwacja grupowa wymaga potwierdzenia, otrzymania wiadomości zwrotnej z danymi rezerwacji.
 5. Termin wykupu Rezerwacji grupowej Biletów następuje w terminie ustalonym z SV, przypadającym nie później niż na 7 dni od daty dokonania rezerwacji. Niewykupienie Biletów we wskazanym terminie powoduje anulowanie rezerwacji, co skutkuje powrotem Biletów do ponownej sprzedaży.
 6. SV zastrzega sobie prawo do niewprowadzenia możliwości rezerwacji na dane Wydarzenie lub do zmiany terminu wykupu Biletów na wybrane Wydarzenia. W takim przypadku SV poinformuje o tym fakcie Kupującego w momencie dokonywania przez niego rezerwacji.
 7. Płatności za zarezerwowane Bilety można dokonać gotówką, kartą płatniczą w kasie stacjonarnej lub przelewem bankowym na podstawie wygenerowanego linku do płatności w systemie PayU. W przypadku płatności przelewem w tytule przelewu należy podać dokładną treść podaną przez operatora płatności.
 8. Za datę wpłaty należności dokonywanej przelewem uważa się dzień wpływu należności na rachunek wskazany w Zamówieniu na podstawie wygenerowanego linku do płatności.
 9. SV zastrzega, że liczba Biletów podlegająca rezerwacji na dane Wydarzenie jest ograniczona i wynosi nie więcej niż 50 % wszystkich miejsc na widowni przeznaczonych do sprzedaży.

 

 

ROZDZIAŁ III SPRZEDAŻ STACJONARNA

 

§ 5. Operatorzy obsługujący system sprzedaży

 

 1. Rezerwacja i sprzedaż Biletów i Produktów prowadzone są za pośrednictwem systemu IKSORIS firmy SoftCOM Spółka Jawna, Piotr Szuba, Tomasz Wierzbowski z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Buforowej 115, 52-131 Wrocław, posiadającą numer NIP: 8951781314 oraz numer REGON: 932843464.
 2. Płatności kartami płatniczymi obsługiwane są za pośrednictwem operatora płatności ITCARD S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa, podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000640662, o kapitale zakładowym 46.076.125,25 PLN, opłaconym w całości, posiadającej numer NIP: 5252523289 oraz numer REGON: 145907986

 

§ 6. Sprzedaż stacjonarna Biletów indywidualnych i grupowych na Wydarzenia

 

 1. Sprzedaż bezpośrednią Biletów indywidualnych i grupowych na Wydarzenia prowadzona jest na stanowisku kasowym. Aktualne godziny otwarcia kasy są dostępne na stronie internetowej www.sinfoniavarsovia.org. Na godzinę przed rozpoczęciem Wydarzenia pierwszeństwo do zakupu w kasie mają kupujący Bilety na bieżące Wydarzenie.
 2. Płatności za Bilety w kasach można dokonywać gotówką lub kartą płatniczą. SV nie odpowiada za ewentualne przerwy w obsłudze płatności kartą płatniczą spowodowane przez operatora systemu.
 3. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Kupującego będącego osoba fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, zgłoszone w terminie 90 dni, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono Bilet lub Produkt lub wykonano usługę, za okazaniem paragonu fiskalnego. W przypadku faktur VAT dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych Kupujący jest zobowiązany do podania numeru NIP przed dokonaniem płatności.

 1. W systemie sprzedaży SV oferuje między innymi Bilety pełnopłatne, ulgowe oraz wejściówki.
 2. Wejściówki na wydarzenia sprzedawane są nie wcześniej niż na godzinę przed rozpoczęciem Wydarzenia. Na Wydarzenia dostępna będzie ograniczona pula wejściówek, zależna od liczby wolnych miejsc na widowni.
 3. SV zastrzega sobie prawo do sprzedaży Biletów na wybrane Wydarzenia w ramach specjalnych promocji cenowych.
 4. SV zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

 

 

ROZDZIAŁ IV SPRZEDAŻ ONLINE BILETÓW NA WYDARZENIA

 

§ 7. Postanowienia ogólne

 

 1. Internetowa sprzedaż Biletów na Wydarzenia odbywa się całodobowo wyłącznie za pośrednictwem strony bilety.sinfoniavarsovia.org.
 2. Zakup Biletów na Wydarzenia jest możliwy pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących, minimalnych wymagań technicznych – połączenia urządzenia końcowego z siecią Internet, adresu poczty elektronicznej (e-mail), oprogramowania w postaci przeglądarki internetowej, takiej jak: Firefox wersja 3.0 lub nowsza, Chrome wersja 35 lub nowsza, Internet Explorer wersja 10 lub nowsza itp., posiadania drukarki do wydruku czarno-białego bądź telefonu lub urządzenia mobilnego (typu smartfon, tablet, e-czytnik) obsługującego pliki PDF, umożliwiającego późniejsze wygenerowanie zakupionego Biletu online.
 3. Do dokonania zakupu online Biletów i/lub Produktów niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Złożenie Zamówienia online wiąże się z równoczesnym dokonaniem przez Kupującego zapłaty za Zamówienie.
 5. Zapłata za Zamówienie online odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, przy użyciu karty płatniczej, przelewu elektronicznego lub innymi opcjami udostępnionymi przez operatora płatności.
 6. Płatności obsługiwane są za pośrednictwem operatora płatności internetowych PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań, krajową instytucją płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym 4.944.000,00 PLN, opłacony w całości, posiadającą numer NIP: 7792308495 oraz numer REGON: 300523444, tel. +48 61 628 45 05.
 7. Ceny podane przy każdym Bilecie oraz Produkcie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto zawierającymi należne podatki (w tym podatek VAT) oraz są wiążące w chwili składania Zamówienia przez Kupującego.
 8. Do każdej transakcji online może być doliczona opłata serwisowa z tytułu obsługi płatności przez Internet, pobierana przez operatora płatności. Opłata serwisowa jest bezzwrotna, również w przypadku zwrotów Biletów na odwołane Wydarzenia.

 

§ 8. Ogólne zasady składania Zamówień online

 

 1. W jednej transakcji można dokonać równoczesnego zakupu Biletów na Wydarzenia odbywające się w kilku terminach.
 2. Zawarcie umowy sprzedaży Biletów lub Produktów pomiędzy Kupującym a SV następuje za pośrednictwem strony internetowej SV bilety.sinfoniavarsovia.org i wymaga spełnienia następujących warunków:
  1. wyboru terminu Wydarzenia,
  2. wyboru miejsc/-a dla zamawianych Biletów, wyboru/określenia ich wariantu cenowego, jeżeli istnieje taka możliwość,
  3. podania danych Kupującego: imienia i nazwiska oraz adresu e-mail,
  4. zapoznania się i zaakceptowania warunków niniejszego Regulaminu,
  5. zaakceptowania wymaganych zgód,
  6. złożenia przez Kupującego Zamówienia online,
  7. dokonania przez Kupującego zapłaty za Zamówienie drogą elektroniczną, przy użyciu karty płatniczej, przelewem elektronicznym, lub innymi opcjami udostępnionymi przez operatora płatności.
 3. Po prawidłowym dokonaniu płatności Kupujący otrzyma:
  1. potwierdzenie jej przeprowadzenia,
  2. potwierdzenie realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail wraz z Biletem na Wydarzenie w formacie PDF.
 4. SV nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego błędnych lub nieprawdziwych danych w formularzu Zamówienia online bądź niezapoznania się z niniejszym Regulaminem, w szczególności w zakresie adresu e-mail.
 5. Anulowanie /modyfikacja Zamówienia online jest możliwa jedynie przed zatwierdzeniem płatności.
 6. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą odnotowania przez SV potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Kupującego.
 7. Brak potwierdzenia zapłaty za Zamówienie przez bank Kupującego w ciągu 40 minut od wysłania Zamówienia online powoduje automatyczne anulowanie Zamówienia.
 8. W przypadku automatycznego anulowania Zamówienia online, środki pobrane z konta bankowego Kupującego pozostają u operatora systemu płatniczego firmę PayU SA (ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań), z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować drogą mailową lub telefonicznie, wówczas operator systemu płatniczego poinformuje Kupującego drogą mailową o sposobie dalszego postępowania. Środki pieniężne pozostające u operatora systemu płatniczego mogą zostać zwrócone na konto bankowe Kupującego lub mogą być wykorzystane przy składaniu kolejnego Zamówienia online na stronie SV.
 9. SV nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego PayU.
 10. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, sprzedaż internetowa objęta Regulaminem nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 11. Faktura VAT jest wystawiana na życzenie Kupującego; w tym celu należy podczas procesu zakupu zaznaczyć pole wyboru Faktura VAT i uzupełnić o wymagane dane.
 12. Za podanie prawidłowych danych do faktury VAT odpowiada Kupujący.

 

§ 9. Szczegółowe zasady zakupu Biletów online

 

 1. Sprzedaż online Biletów na określone Wydarzenie kończy się na 1 godzinę przed jego rozpoczęciem. W przypadku wybranych Wydarzeń SV zastrzega sobie prawo do zmiany godziny zamknięcia sprzedaży online Biletów.
 2. Obsługą sprzedaży Biletów online ze strony SV zajmuje się Dział Marketingu i Obsługi Publiczności.
 3. SV zastrzega sobie prawo do sprzedaży Biletów na wybrane Wydarzenia w ramach specjalnych promocji cenowych, ustalanych indywidualnie.
 4. System sprzedaży online umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż 10 Biletów na dane Wydarzenie. SV zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby dostępnych Biletów przy jednorazowym zakupie w przypadku niektórych Wydarzeń.
 5. Po dokonaniu płatności online, na wskazany przez Kupującego adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie realizacji transakcji. W przypadku zakupu Biletu online przesłany zostanie również Bilet, zapisany w formie pliku PDF. Bilet można wydrukować lub zapisać na trwałym nośniku danych. Do wydruku Biletu online należy używać białego papieru w formacie A4, tak aby wydrukowane kody były dobrze widoczne.
 6. Bilet może być okazany na wyświetlaczu urządzenia mobilnego, z którego jest możliwość odczytania kodu 2D za pomocą skanera do kontroli Biletów. Urządzenie mobilne może wymagać dostępu do Internetu, za którego koszt połączenia ponosi Kupujący zgodnie z taryfą jego operatora.
 7. Kupujący jest zobowiązany do okazania Biletu online w momencie wejścia na Wydarzenie.
 8. SV zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Wydarzenie w przypadku, gdy Bilet online jest zniszczony lub nieczytelny, a weryfikacja kodu jest niemożliwa lub gdy kod Biletu został już użyty.
 9. Kupujący nie może zamazywać lub trwale usuwać żadnych danych z Biletu. W przypadku wykrycia takich działań Bilet traci ważność, bez prawa do zwrotu jego wartości.
 10. W przypadku Biletów wyświetlanych/generowanych jako plik PDF na urządzeniu mobilnym, wyświetlacz nie może być uszkodzony, z ustawieniem możliwie maksymalnej jasności wyświetlacza.
 11. Bilet online stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w Wydarzeniu, na jakie został wystawiony.
 12. Pojedynczy Bilet online uprawnia do wejścia jedną osobę.
 13. Bilet online podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia na Wydarzenie co skutkuje brakiem możliwości ponownego wykorzystania Biletu.
 14. Bilet online nie może być kserowany, skanowany lub kopiowany w jakikolwiek inny sposób. W przypadku wykrycia takiego postępowania Bilet traci swoją ważność.
 15. Kupujący jest odpowiedzialny za udostępnianie Biletu osobom trzecim.
 16. SV zastrzega sobie prawo do zażądania okazania dowodu tożsamości od osoby korzystającej z Biletu w przypadku wszelkich wątpliwości.
 17. Osoby spóźnione mogą wejść na widownię dopiero podczas przerwy w Wydarzeniu, jeżeli została ona przewidziana.
 18. Zwrot niewykorzystanych Biletów na Wydarzenie, które się już odbyło lub rozpoczęło, nie jest możliwy.

 

ROZDZIAŁ V ZWROTY I REKLAMACJE

 

§ 10. Zwroty Biletów w przypadku odwołanych Wydarzeń

 

 

 1. W przypadku odwołanego Wydarzenia możliwy jest zwrot należności za Bilety w gotówce, na kartę płatniczą, zwrot przelewem na rachunek bankowy, z którego została dokonana transakcja zakupu Biletów.
 2. W przypadku Biletów kupionych online lub wykupionych z rezerwacji informacja o odwołanych Wydarzeniach oraz o opcjach zwrotu jest przesyłana na adres e-mail podany w formularzu składania Zamówienia. W przypadku podania błędnych lub nieprawdziwych danych przez Kupującego, SV nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie powyższych informacji do Kupującego.
 3. Kupujący jest zobowiązany do potwierdzenia otrzymania informacji, o których mowa w ust. 2 powyżej poprzez odesłanie wiadomości z informacją, na jaki rodzaj zwrotu się decyduje na adres podany w korespondencji.
 4. Zwrot płatności za Bilety opłacone przelewem nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni roboczych od przesłania przez Kupującego wiadomości, o której mowa w ust. 3.
 5. Zwrotu Biletów na odwołane Wydarzenia Kupujący może dokonać także w siedzibie SV. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Działem Marketingu i Obsługi Publiczności.

 

 

ROZDZIAŁ VI ULGI I MIEJSCA SPECJALNE

 

§ 11. Ulgi indywidualne

 

 1. Na wybrane Wydarzenia SV oferuje bilety ulgowe.
 2. Bilety ulgowe przysługują: uczniom, studentom do 26 roku życia, emerytom, rencistom, osobom powyżej 60. roku życia, osobom z niepełnosprawnościami wraz z asystentem.
 3. Powyższe ulgi przysługują w sprzedaży stacjonarnej i online.

 

§ 12. Szczegółowe zasady korzystania z ulg

 

 1. Widz korzystający z przysługującej ulgi jest zobowiązany do okazania stosownego dokumentu uprawniającego do ulgi przy wejściu na dane Wydarzenie bez konieczności wezwania. W przypadku braku dokumentu Bilet ulgowy traci swoją ważność bez możliwości uczestniczenia w Wydarzeniu i możliwości zwrotu Biletu. W takim przypadku SV oferuje możliwość uczestniczenia w Wydarzeniu jedynie po uiszczeniu dopłaty do właściwej ceny Biletu w kasie SV przed Wydarzeniem. Ewentualne ryzyko związane ze spóźnieniem oraz wszelkie inne niedogodności wynikające z nieokazania dokumentu obciążają Widza.
 2. Dokumentami uprawniającymi do ulg indywidualnych są:
  1. ważna legitymacja lub zaświadczenie instytucji upoważnionej do wydania stosownych dokumentów,
  2. zaświadczenie ze szkoły/uczelni, wydane w roku, w którym Wydarzenie ma się odbyć,
  3. legitymacja ISIC w przypadku studentów uczelni zagranicznych do 26 roku życia.

 

§ 13. Miejsca dla widzów o indywidualnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami

 

 1. W celu zapewnienia komfortu odbioru Wydarzenia, SV prowadzi rezerwację specjalnych miejsc na widowni, uwzględniających różnorodne potrzeby widzów, w tym miejsc dla osób z niepełnosprawnościami czy osób z psem asystującym.
 2. Liczba miejsc uzależniona jest od warunków w danej Sali, w której odbywa się Wydarzenie.
 3. Rezerwacja miejsc na dane Wydarzenie przyjmowana jest do 3 dni przed datą Wydarzenia przez Dział Marketingu i Obsługi Publiczności. Z uwagi na warunki techniczne liczba dostępnych miejsc na widowni jest ograniczona.

 

ROZDZIAŁ VII INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

§ 14. Ochrona danych osobowych i cookies

 

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika jest Sinfonia Varsovia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grochowskiej 272, 03-849. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Panią Annę Walosińskią, kontakt jest możliwy za pośrednictwem: iod.sv@dpag.pl.   (dalej „administrator”);
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym związanych z realizacją przysługujących praw, należy kontaktować się z inspektorem ochrony – pocztą tradycyjną na adres administratora, lub drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mailowy: sv@dpag.pl;
 3. Dane osobowe przekazane SV będą przetwarzane w celu realizacji procesu rezerwacji, sprzedaży i zwrotu Biletów, na podstawie umowy zawartej z Kupującym, a także w celach podatkowych i rachunkowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz w celu dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
 4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty współpracujące z SV na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji usług na rzecz administratora w zakresie hostingu, wsparcia technicznego, a także podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
 5. Dane osobowe przechowywane będą do momentu przedawnienia roszczeń przysługujących z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
 6. Kupujący ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. usunięcia danych osobowych, pod warunkiem, że są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz że obowiązek ich przetwarzania nie wynika z obowiązujących przepisów,
  5. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rezerwacji i sprzedaży Biletów oraz Produktów, a także zwrotu należności za zakupione przez Kupującego Bilety bądź Produkty.
 8. SV stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać treści widoczne w serwisie internetowym www.sinfoniavarsovia.org do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z serwisu internetowego, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

 

ROZDZIAŁ VIII POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 15. Wejście w życie Regulaminu i zasady jego zmiany

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. Wszelkie dokonane przez organizatora zmiany regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej organizatora.

 

Regulamin sprzedaży biletów i uczestnictwa w festiwalu Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu

z dnia 6 czerwca 2024 r.

 

Regulamin uczestnictwa w festiwalu Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w koncertach festiwalu Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu organizowanego od dnia 13.05.2024 r. do dnia 9.06.2023 r. przez Sinfonię Varsovię z siedzibą pod adresem: 03-849 Warszawa, ul. Grochowska 272, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod nr RIA/2/08, NIP 5252414353, REGON: 141246217, zwaną dalej „Organizatorem”.

 

 

I. SPRZEDAŻ BILETÓW

 1. Sprzedaż biletów rozpoczyna się 25 kwietnia 2024 roku.
 2. Pod pojęciem biletu rozumie się bilet wstępu na koncert.
 3. Bilety na koncerty, z wyłączeniem koncertu 13.05.2024, można nabyć drogą internetową przez stronę internetową bilety.sinfoniavarsovia.org oraz stacjonarnie. Szczegółowe zasady sprzedaży biletów w Sinfonii Varsovii określa Regulamin sprzedaży biletów Sinfonii Varsovii, dostępny na stronie www.bilety.sinofniavarsovia.org.
 4. Stacjonarna sprzedaż biletów odbywa się:
 • w dniach koncertów – w kasie w miejscu danego koncertu, czynnej na 1 godzinę przed rozpoczęciem koncertu i do 30 minut po zakończeniu koncertu;
 • od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 – 17:00 – w pokoju nr 101 w biurze Sinfonii Varsovii (Warszawa, ul. Grochowska 272).
 1. W dniach 1-5.05.2024 stacjonarna sprzedaż biletów na koncerty nie będzie prowadzona.
 2. Płatności za bilety nabywane stacjonarnie można dokonywać kartą płatniczą lub gotówką.
 3. Bilety na koncert 13.05.2024 sprzedaje Teatr Wielki - Opera Narodowa przez stronę internetową butik.teatrwielki.pl oraz stacjonarnie. Szczegółowe zasady sprzedaży biletów na koncert 13.05.2024 określa Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów oraz produktów w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej, dostępny na stronie www.butik.teatrwielki.pl.

 

 

II. RODZAJE I CENY BILETÓW

 1. Wprowadza się następujące rodzaje biletów wstępu:
 • indywidualne bilety wstępu na pojedyncze koncerty (normalne i ulgowe);
 • wejściówki.
 1. Wejściówki będą dostępne nie wcześniej niż na pół godziny przed rozpoczęciem koncertu, jedynie w sprzedaży stacjonarnej, w miarę wolnych miejsc na widowni. Organizator zastrzega sobie prawo do niesprzedawania wejściówek, jeśli są jeszcze dostępne bilety na dany koncert.
 2. Ceny biletów wstępu na pojedyncze koncerty:
  • Koncert 18.05.2024 – bilet wstępu normalny: 35,00 zł; bilet wstępu ulgowy: 25,00 zł;
  • Koncerty 28.05, 4.06, 9.06 – bilet wstępu normalny: 60,00 zł; bilet wstępu ulgowy: 40,00 zł;
  • Koncerty familijne 1.06 – bilet wstępu normalny: 40,00 zł.
 3. Organizator prowadzi rezerwacje na bilety tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. biletów specjalnych dla osób ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19.07.2019 r. o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Rezerwacji można dokonać pod adresem bilety@sinfoniavarsovia.org lub nr telefonu: 885 556 433.
 4. Rezerwacja jest ważna do pół godziny przed wydarzeniem. Niewykupione rezerwacje wracają do ogólnej puli biletów i nie mogą być ponownie zarezerwowane.
 5. Ceny biletów na koncerty zawierają podatek VAT w wysokości 8%.
 6. Bilety ulgowe przysługują: uczniom, studentom do 26 roku życia, emerytom, rencistom, osobom powyżej 60. roku życia, osobom z niepełnosprawnościami wraz z asystentem.
 7. Do zakupu biletów ulgowych są uprawnieni pracownicy Sinfonii Varsovii (obowiązuje limit 2 biletów ulgowych na dany koncert na jednego pracownika). Bilety ulgowe dla pracowników Sinfonii Varsovii są do nabycia wyłączenie w sprzedaży stacjonarnej.
 8. Do zakupu biletów ulgowych są uprawnieni pracownicy biur Urzędu m.st. Warszawy i instytucji kultury, dla których organizatorem jest Urząd m.st. Warszawy (obowiązuje limit 2 biletów ulgowych na dany koncert na jednego pracownika).
 9. Bilety dla osób wymienionych w ust. 9 powyżej są dostępne na hasło „50% na kulturę” wyłącznie w sprzedaży stacjonarnej.

 

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH

 1. Koncerty, z wyjątkiem koncertów familijnych, przeznaczone są dla słuchaczy powyżej 6 roku życia.
 2. Każdy uczestnik wydarzenia, przed wejściem na widownię, zobowiązany jest do okazania odpowiedniego dokumentu, który upoważnia go do zakupu biletu ulgowego (legitymację uczniowską, studencką, emeryta, rencisty, osoby z niepełnosprawnością, dokument potwierdzający wiek, identyfikator pracownika wydany przez Sinfonię Varsovię).
 3. Koncerty rozpoczynają się punktualnie. Słuchacze spóźnieni będą wpuszczani na widownię dopiero w trakcie braw pomiędzy utworami, o ile będzie to możliwe. Osobom spóźnionym nie przysługuje zwrot pieniędzy z powodu niewykorzystania biletu wskutek spóźnienia.
 4. Na widowni obowiązuje zakaz spożywania jedzenia i napojów.
 5. Słuchacze przebywający na widowni zobowiązani są do wyłączenia sygnałów w telefonach komórkowych, zegarkach elektronicznych i innych urządzeniach emitujących sygnały dźwiękowe i świetlne.
 6. Nagrywanie dźwięku, fotografowanie lub filmowanie podczas koncertów jest zabronione.
 7. Na terenie pawilonu koncertowego oraz pozostałych miejsc, gdzie odbywają się koncerty, obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 8. Należy stosować się do zaleceń obsługi widowni co do sposobu obsługi w kolejce przed wydarzeniem, a także podczas wpuszczania na widownię i ustalonego przez organizatora sposobu zajmowania miejsc, a także opuszczania widowni i kierowania się do oznaczonych wyjść z terenu koncertu.
 9. Organizator może uniemożliwić udział w koncercie osobie, która nie przestrzega Regulaminu, jego zasad i wytycznych, a także w razie zachowywania się w sposób powodujący zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych słuchaczy.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na koncert w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, a także w razie stwierdzenia, że posiadacz biletu jest w stanie nietrzeźwym lub po zażyciu narkotyków lub może być w posiadaniu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie.
 11. Uczestnictwo w koncertach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

IV. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik akceptując Regulamin udziela zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, chyba że zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że jego zachowanie w postaci pozowania w trakcie imprezy do zdjęć lub nagrań wykonywanych przez organizatora jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej (nieograniczonej terytorialnie, na czas nieokreślony) na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku lub głosu oraz jego transmitowanie, rozpowszechnianie z wykorzystaniem transmisji telewizyjnej i internetowej  – na polach eksploatacji niżej wskazanych:
  • wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy jakąkolwiek techniką, w tym zapisu magnetycznego, mechanicznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach  komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci;
  • obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z pkt 1) – wprowadzanie ich do obrotu, najem;
  • inne rozpowszechnianie, w tym:
   1. wydruk, wprowadzenie do pamięci aparatu, telefonu (smartfona), komputera, rozpowszechnianie w sieci multimedialnej i Internecie, w szczególności publikacja na stronie internetowej organizatora oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram) w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do wizerunku w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
   2. wszelkie nadawanie i remitowanie w całości lub dowolnie wybranych fragmentach, w tym za pomocą  wizji  lub fonii przewodowej  lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach multimedialnych, internetowych;
   3. wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach wymienionych w lit. a);
   4. wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie.
 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że jego zachowanie w trakcie imprezy w postaci pozowania do zdjęć lub nagrań wykonywanych przez organizatora jest równoznaczne z udzieleniem przez tego uczestnika zezwolenia na rozpowszechnianie utrwalonego wizerunku lub głosu w celach sporządzenia relacji, w tym na żywo z imprezy oraz promocji organizatora, o czym jest mowa w ust. 1 powyżej.
 2. Na postawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) administrator przedstawia wymagane informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uczestników imprezy:
  • administratorem danych osobowych uczestnika jest Sinfonia Varsovia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy  Grochowskiej 272, 03-849. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Panią Annę Walosińskią, kontakt jest możliwy za pośrednictwem: sv@dpag.pl(dalej „administrator”);
  • w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym związanych z realizacją przysługujących praw, należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – pocztą tradycyjną na adres administratora, lub drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mailowy: sv@dpag.pl;
  • celem przetwarzania pozyskanych danych osobowych uczestnika jest:
   1. organizacja imprezy, w tym rejestracja i uczestnictwo w imprezie (przetwarzanie odbywa się w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mailowego) – w tym celu dane osobowe uczestnika są przetwarzane, gdyż jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o udział w imprezie (tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. sporządzenie relacji z imprezy oraz promocja organizatora (przetwarzanie odbywa się w zakresie wizerunku/głosu uczestnika, który jest rejestrowany i rozpowszechniany na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym Regulaminie) w tym celu dane osobowe uczestnika są przetwarzane na podstawie wyrażonego przez uczestnika zezwolenia, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   3. zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy oraz w celach kontaktowych, a także dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi – w tych celach dane osobowe uczestnika są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu organizatora w postaci zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy oraz możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • przewidywanymi odbiorcami danych osobowych w zakresie danych zebranych podczas rejestracji imprezy mogą by podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, wsparcia technicznego, dostawca usługi poczty elektronicznej, natomiast w zakresie utrwalonego wizerunku oraz głosu odbiorcami mogą być także użytkownicy mediów, stron internetowych, portali społecznościowych administratora oraz podmioty wykonujące usługi rejestracji obrazu i dźwięku. Umieszczenie relacji z wydarzenia w mediach społecznościowych lub na stronie internetowej powoduje, że każdy użytkownik Internetu ma możliwość zapoznania się z nią;
  • dane osobowe dotyczące danych uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mail) przetwarzane będą do upływu okresu przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w imprezie, a jeżeli zaistnieją podstawy do dochodzenia lub obrony roszczeń lub obowiązek przechowywania dokumentów wynikający z obowiązujących przepisów – do upływu okresu dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów;
  • dane osobowe uczestnika przetwarzane są na podstawie zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku– przez czas nieokreślony, nie dłużej jednak niż do dnia złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, a jeżeli zaistnieją podstawy do dochodzenia lub obrony roszczeń lub obowiązek przechowywania dokumentów wynikający z obowiązujących przepisów – do upływu okresu dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów;
  • uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (gdy do przetwarzania dochodzi w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie zgody), jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu z przyczyn dotyczących szczególnej sytuacji, w przypadku gdy administrator opiera przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne w celu wzięcia udziału w imprezie;
  • w trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.

 

V. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wszelkie dokonane przez Organizatora zmiany Regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej Organizatora.